DE  NL
Produkte aus Papier und Plastik

Gegevensbeschermingsverklaring

Wezenlijke

Deze gegevensbeschermingsverklaring zal de benutter van deze website over de aard, de omvang en het doel van de inwinning en gebruik van persoonsgerichte gegevens door de websiteexploitant RP-Verpackung GmbH informaren.

De websiteexploitant neemt Uw gegevensbescherming heel ernstig en behandelt Uw persoonsgerichte gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Omdat door nieuwe technologieën en de voortdurende verdere ontwikkeling van deze website wijzigingen aan deze gegevebsbeschermingsverklaring kunnen worden uitgevoerd, raden wij U aan deze gegevensbeschermingsverklaring in regelmatige afstanden weer door te lezen.

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetten op de gegevensbescherming, voornamelijk de EU-gegevensbeschermingsbasisverordening (DSGVO), is:

RP-Verpackung GmbH
Barentsstr. 10
D-53881 Euskirchen
Telephone: +49 (0) 2251/147090
eMail: info@rp-verpackung.de


Uw rechten als betrokkene

Onder de aangegeven contactgegevens van onze gemachtigde voor gegevensbescherming kunt U altijd de volgende rechten uitoefenen:

Waneer U ond een inwilliging heeft verstrekt, kunt U deze altijd met werking voor de toekomst herroepen.

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig zijn verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Het adres van de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de RP-Verpackung GmbH is:

Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/38424-0

Doel van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

Wij verwerken Uw persoonsgerichte gegevens alleen voor de in deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde doeleinden. Een transmissie van Uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere als de genoemde doeleinden vindt niet plaats. Wij geven Uw persoonlijke gegevens alleen aan derden door, wanneer:

Wissing resp. blokkering van de gegevens

Wij houden ons aan de principes van de vermijding en spaarzaamheid van gegevens. Wij slagen Uw persoonsgerichte gegevens daarom slechts zo lang op, zoals dit voor het behalen van de hier genoemde doeleinden noodzakelijk is of zoals het van de wetgever in de voorziene veelvuldige opslagtermijne voorzien is. Na het wegvallen van het desbetreffende doeleinde resp. afloop van deze termijnen worden de betreffende gegevens uit routine en in overeenstenming met de wettelijke voorschriften geblokkerd of gewist.

Registratie van algemene informatie bij bezoek van onze website

Wanneer U onze website bezoekt, worden automatisch voor middel van een cookie informatie van algemene natuur geregistreerd. Deze informatie (Server-Logfiles) bevat bijvoorbeeld de aard van de webbrowser, het gebruikte bedrijfssysteem, de domeinaam van Uw Internet-Service-Provider en dergelijks. Hierbij handelt het zich uitsluitend om informatie, die geen gevolgtrekkingen op Uw persoon toelaat.

Deze informatie is technisch noodzakelijk, om van U aangevraagde inhouden van websites correct te leveren en vallen bij benutting van het internet dwingend aan. Zij worden voornamelijk voor de volgende doeleinden verwerkt:


De verwerking van persoonsgerichte gegevens baseert op ons gerechtvaardigde interesse uit de boven genoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. Wij gebruiken Uw gegevns niet, om gevolgtrekkingen over Uw persoon te behalen. Ontvangers van de gegevens zijn alleen de verantwoordelijke plaatsen en eventuele opdrachtverwerkers.

Anonieme informatie van deze aard worden van ons eventueel statistisch geëvalueerd, om ons internetoptreden en de daarmee in verband staande techniek te optimaliseren.

Cookies

Zoals vele andere websites gebruiken wij ook zogenaamde „Cookies“. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die van een websiteserver op Uw hard disc worden overgeschreven. Hierdoor krijgen wij automatisch bepaalde gegevens zoals bijv. IP-adres, gebruikte browser, bedrijfssysteem en Uw verbinding naar het internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt, om programma’s te starten of virussen op een computer te overschrijven. Aan de hand van de in de Cookies onthouden informatie kunnen wij U de navigatie vergemakkelijke, en de correcte aanwijzing van onze websites mogelijk maken.

In geen geval worden de van ons geregistreerde gegevenens aan derden doorgegeven of zonder Uw toestemming een verbinding met persoonsgerichte gegevens tor stand gebracht.

Natuurlijk kunt U onze website principieel ook zonder Cookies bekijken. Internet-Browsers zijn regelmatig zo ingesteld, dat zij Cookies accepteren. Over het algemeen kunt U het gebruik van Cookies altijd via de instellingen van Uw Browser de-activeren. Gebruikt U a.u.b. de hulpfincties van Uw internetbrowser, om te ervaren, hoe U deze instellingen kunt wijzigen. Neemt U a.u.b. in acht, dat afzonderlijke functies van onze website mogelijkerwijze niet functioneren, wanneer U het gebruik van Cookies heeft gedeactiveerd.

SSL-codering

Om de veiligheid van Uw gegevens bij de transmissie te beschermen, gebruiken wij de met de actuele stand van de techniek overeenstemmende coderingsprocedure (bijv. SSL) via HTTPS.

Contactformulier

Treedt U met betrekking tot vragen van om het even welke aard per e-mail of contactformilier met ons in contact, verstrekt U ons voor het doel van een contactlegging Uw vrijwillige toestemming. Hiervoor is de opgave van een valide e-mailadres noodzakelijk. Dit dient voor de indeling van de aanvraag en de aansluitende beantwoording daarvan. De opgave van verdere gegevens is optioneel. De van U verstrekte gegevens worden voor het doel van de beantwoording van de aanvraag alsook voor mogelijke aansluitende vragen opgeslagen. Na afwikkeling van de van U gestelde aanvraag worden persoonsgerichte gegevens automatisch gewist.

Gebruik van Google Analytics

Deze website benut Google Analytics, een webanalysedienst van de Google Inc. (onderstaand: Google). Google Analytics gebruikt zogenaamde „Cookies“, dus tekstbestanden, die op Uw computer worden opgeslagen en die een analyse van de benutting van de webseite door U mogeljk maken. De door het Cookie verkregen informatie over Uw benutting van deze websites wordt in de regel aan een server van Google in de USA overdragen en daar opgeslagen. Op grond van de activering van de IP-anoniemisering op deze websites, wordt Uw IP-adres van Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van de overeenkomst over het Europese economische gebied tevoren verkort. Alleen in uitzonderimngsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA overdragen en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie benutten, om Uw benutting van de webseite te evalueren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met de websitebenutting en de internetbenutting verbonden dienstverleningen tegenover de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics van Uw browser vastgestelde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoerd.

De doeleinden van de gegevensverwerking liggen in de evaluatie van de benutting van de website en in de samenstelling van reports overactiviteiten op de website. Op de basis van de benutting van de website en het internet zullen dan verdere verbonden dienstverkeningen geleverd worden. De verwerking berust op het gerechtvaardugde interesse van de website-exploitant.

U kunt de opslag van de Cookies door een betreffende instelling van Uw Browser-Software verhinderen; wij maken U echter daarop attent, dat U in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zulu kunnen benutten. U kunt bovendien de registratie van de door het Cookie verkregeen en op Uw benutting van de website betrokken gegevens (incl. Uw OP-adres) aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, doordat U de onder de volgende Link beschikbare Browser-Plugin download en installeert: Browser Add On voor de-activering van Google Analytics.

Aanvullend of als alternatief van de Browser-Add-On kunt U het Tracking door Google Analytics op onze sites verhinderen, doordat U deze Link aanklikt. Daarbij wordt een Opt-Out-Cookie op U apparaat geïnstalleerd. Daarmee wordt de registratie door Google Analytics voor deze website en voor deze browser toekomstig verhinderd, zolang het Cookie in Uw browser geïnstalleerd blijft.

Gebruik van Matomo

Deze website benut Matomo (vroeger Piwik), een Open-Source-Software voor de statistische evaluatie van bezoekertoegangen. Matomo begruikt zogenaamde Cookies, dus tekstbestanden, die op Uw computwer worden opgeslagenen die een analyse van de benutting van de website door U mogelijk maken.

De door het Cookie verkregen informatie over Uw benutting van het internetaanbod wordt op een server in Straatsburg, Frankrijk opgeslagen.

Het IP-adres wordt direct na de verwerking en voor de opslag geanoniemiseerd. U heeft de mogelijkheid, de installatie van de Cookies door wijziging van de instelling van Uw Browser-Software te verhinderen. Wij maken U daarop attent, dat bij een desbetreffende instelling eventueel niet meer alle functies van deze website ter beschikking staan. U kunt beslissen, of in Uw Browser een duidelijke Webanalyse-Cookie mag worden afgelegd, om de exploitant van de website de registratie en analyse van verschillende statistische gegevens mogelijk te maken.

Gebruik van Google Maps

Deze webseite gebruikt Google Maps API, om geografische informatie visueel af te beelden. Bij de benutting van Google Maps worden van Google ook gegevens over de benutting van de kaartfuncties door bezoekers ingewonnen, verwerkt en benut. Nadere informatie over de gegevensverwerking door Google kunt U uit Sie de Google-gegevensbeschermingsaanwijzingenafleiden. Daar kunt U in het gegevensbeschermings-center ook Uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen.

Uitvoerige aanwijzingen over deadministratie van de eigen gegevens in verband met Google-produkten vindt U hier.

Ingevoegde YouTube-videos

Op enige van onze websites voegen wij Youtube-videos in. Exploitant van de betreffende Plugins is de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer U een site met een YouTube-Plugin bezoekt, wordt een verbinding met servers van Youtube tot stand gebracht. Daarbij wordt Youtube meegedeeld, welke sites U bezoekt. Wanneer U in Uw Youtube-account bent ingeloggt, kan Youtube Uw surfgedrag U persoonlijk indelen. Dit verhindert U, doordat U zich vooraf uit Uw Youtube-account uitloggt.
Wordt een Youtube-video gestart, zet de aanbieder Cookies in, die aanwijzingen over het benuttergedrag verzamelen.
Wie het opslaan van Cookies voor het Google-Ad-programma heeft gedeactiveerd, zal ook bij het aanhijken van Youtube-videos met geen van zulke Cookies moeten rekenen. Youtube legt echter ook in andere Cookies niet-persoonsgerichte benuttingsinformatie af. Wilt U dit verhinderen, dan moet U het opslaan van Cookies in Uw Browser blokkeren.

Verdere informatie over gegevensbescherming bij „Youtube“ vindt U in de gegevensbe-schermingsverklaring van de aanbieder onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google AdWords

Onze website benut het Google Conversion-Tracking. Geraakt U via een van Google geschakelde advertentie op onze website, wordt van Google Adwords een Cookie op Uw computer gezet. Het Cookie voor Conversion-Tracking wordt gezet, wanneer een benutter op een van Google geschakelde advertentie klikt. Deze Cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor een persoonlijke identificatie. Bezoekt de benutter bepaalde sites van onze website en het Cookie is nog niet afgelopen, kunnen wij en Google herkennen, dat de benutter op de advertentie heeft geklikt en naar deze site werd doorgezonden. Iedere Google AdWords-klant krijgt een andere Cookie. Cookies kunnen bijgevolg niet via de websites van AdWords-klanten worden vervolgd. De door middel van de Conversion-Cookies ingewonnen informatie dient daartoe, Conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te stellen, de voor een Conversion-Tracking hebben beslist. De klanten ervaren het totaal aantal van de benutters, die op hun advertentie hebben geklikt en naar een met een Conversion-Tracking-Tag voorziene site werden doorgezonden. Zij bevatten echter geen informatie, waarmee zich benutters persoonlijk laten identificeren.

Wilt U niet aan tracking deelnemen, kunt U het daarvoor noodzakelijke zetten van een Cookie weigeren – bijvoorbeeld per Browser-instelling, die het automatische zetten van Cookies over het algemeen deactiveert of Uw Browser zo instellen, dat Cookies van het domein „googleleadservices.com“ worden geblokkeerd.

Neemt U a.u.b. in acht, dat U de Opt-out-Cookies niet mag wissen, zolang U geen optekening van meetgegevens wenst. Heeft U al Uw Cookies in Uw Browser gewist, moet U het betreffende Opt-out Cookie opnieuw zetten.

Opslagduur

Toegangsgegevens, zoals boven omschreven, slagen wij voor de duur van één maand op. De gegevens van Google Analytics slagen wij voor de duur van 14 maanden op, om telkens jaarlijkse evaluaties over de toegang op onze Homepage te kunnen uitvoeren.

Wijziging van onze gegevensbeschermingsbepalingen

Wij behouden ons voor, deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen, opdat deze altijd de actuele wettelijke eisen vervult of om wijzigingen van onze prestatie in de gegevensbeschermingsverklaring om te zetten, bijv. bij introductie van nieuwe services. Voor Uw nieuw bezoek geldt dan de nieuwe gegevensbeschermingsverklaring.

Vragen aan de gemachtigde voor gegevensbescherming

Wanneer U vragen over gegevensbescherming heeft, schijft U ons a.u.b. een e-mail of wendt U zich direct aan de voor de gegevensbescherming verantwoordelijke persoon in onze organisatie:

RP-Verpackung GmbH
Barentsstr. 10
D-53881 Euskirchen
Telephone: +49 (0) 2251/147090
eMail: dsb@rp-verpackung.de